Wycieczka do Warszawy

A trip to Warsaw

Dnia 24 maja nasi uczniowie po raz kolejny odwiedzili Warszawę. Spacer po stolicy, lekcja historii w Parku Miniatur, chwile zadumy i refleksji w Muzeum Katyńskim i odkrywanie tajemnic życia i twórczości Adama Mickiewicza wypełniły słoneczny czwartkowy dzień. Wieczorem natomiast śledziliśmy losy bohaterów spektaklu „Piloci”, który obejrzeliśmy w Teatrze „Roma”.

On 24th May, our students went to Warsaw. A walk around the capital, history lesson in the Miniature Park, moments of contemplation in the Katyn Museum as well as lesson of Mickiewicz's Life filled the day. In the evening, we saw the spectatular performance: the Pilots in the Roma Theatre.

0102

Więcej…

Wyjście do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

A trip to the Planetarium and Astronomical Observatory

Dnia 23 maja 2018 roku uczniowie klasy 3A gimnazjum odwiedzili Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego UJK w Kielcach. Przewodnikiem po Planetarium i Obserwatorium był dr inż M. Drabik. Pierwszym etapem pobytu na UJK było Planetarium. Tu zaproszono nas na seans astronomiczny, prezentujący ruch gwiazd i innych ciał niebieskich po orbicie nieba. Następnie odwiedziliśmy obserwatorium astronomiczne, w którym przez dużą lunetę mieliśmy okazję zobaczyć Słońce w jego wędrówce po niebie. Ostatnim punktem wizyty była wystawa meteorytów własności Krzysztofa Sochy. Uczniowie dowiedzieli się jak odróżnić meteoryt od pseudometeorytu. Po obejrzeniu wystawy wyszliśmy na taras widokowy i oglądaliśmy panoramę Kielc.

On 23rd May 2018 students from class 3A of the middle school went to the Planetarium and Astronomical Observatory located at Jan Kochanowski University in Kielce. Ph D M. Drabik showed these places round. First, the students visited the Planetarium where they watched a short film presenting a movement of the stars and other celestial bodies around the sky orbit. Next, the students visited the Astronomical Observatory where they had a chance to see the Sun moving around the sky. Finally, the students watched the display of meteorites, owned by Krzysztof Socha. The students found out how to differ meteorite from pseudo meteors. After that, the students moved to the observation deck and admired the skyline of Kielce.

20180523 14444820180523 144822

Więcej…

Nasi przedstawiciele w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Our representatives in Młodzieżowy Sejmik of the Świętokrzyskie Voivodeship

W wyniku rekrutacji Kapituła Młodzieżowego Sejmiku składająca się z radnych młodzieżowych rad, na posiedzeniu 11 maja 2018 roku zadecydowała, aby w skład Młodzieżowego Sejmiku weszli m.in. uczniowie naszej szkoły. Są to: Kaja Kieloch uczennica II klasy Pierwszego Dwujęzycznego Gimnazjum, która jest najmłodszą radną oraz Dawid Dąbrowski uczeń klasy II Pierwszego Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego. Przed młodzieżowymi radnymi pierwsze spotkanie wprowadzające już 25 maja. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

As a result of recruitment, the Youth Chapter of the Sejmik, consisting of the councilors of youth councils, at the meeting of May 11, 2018, decided, that Sejmik Młodzieżowy would include our school pupils who submitted their candidacies. They are: Kaja Kieloch, a student of the second grade of the First Bilingual Junior High School, who is the youngest councilor, and Dawid Dąbrowski, a second grade student of the First Bilingual High School. The councilors are to take part in the first introductory meeting on May 25. Congratulations and we wish you a fruitful job.

Sejmik

Festiwal Nauk Ścisłych

Festival of Science

Od poniedziałku 14 maja do piątku 18 maja 2018r w naszej szkole już po raz kolejny odbywa się Festiwal Nauk Ścisłych promujący nauki matematyczno-przyrodnicze. W ramach Festiwalu odbywają się różnego rodzaju zajęcia teoretyczne, praktyczne, spotkania z ciekawymi osobami.

From Monday, May 14 to Friday, May 18, 2018 once again at our school took place the Science Festival, promoting science and mathematics. As part of the Festival, various events took place, like theoretical and practical classes, meetings with interesting people.

fns

Festiwal Nauk Ścisłych – dzień chemiczny

Festival of Sciences - the day of chemistry

Dzień chemii uczciliśmy przede wszystkim prezentowaniem przez uczniów ich prac z dziedziny chemii. Były plakaty, a nawet wiersz o chemii, w którym na uwagę zasługiwała nie tylko treść - a nie był to pean ku czci przedmiotu - ale i intrygujące konsonanse. Potem każda klasa zmierzyła się z chemicznym quizem, o najbardziej szerokiej tematyce: od cząstek elementarnych aż po kosmologię.

We celebrated the day of chemistry mainly with the pupils' presentations of their work in the field of chemistry. There were posters and even a poem about chemistry in which not only the content deserved attention - it was not a paean in honour of the subject - but also intriguing consonances. Then every class took a chemical quiz on the most broad topics: from elementary particles to cosmology.

chem01chem02

Festiwal Nauk Ścisłych – dzień matematyczny

Festival of Science – Maths Day

W czwartek w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych uczniowie naszej szkoły szukali skarbu. Na początku zostali podzieleni na 3 zespoły, których zadaniem było rozwiązanie określonej liczby zadań, w zamian za to otrzymywali puzzle na których znajdowały się wskazówki umożliwiające zdobycie nagrody. Wyjątkowe zaangażowanie uczniów to dowód na to, że nauka może być jednocześnie wspaniałą zabawą.

On Thursday students from our school took part in the Science Festival and they had to find a treasure. First, they were divided into three groups. Their task was to solve a certain number of mathematical tasks. After completing the tasks they were given puzzles with clues allowing them to get a prize. The students were extremely engaged in this game which showed that learning can be a great fun.

mat01mat02

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych – dzień biologiczny

Festival of Science - biology day

W środę w ramach Festiwalu uczniowie od rana aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych zajęciach, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Znam Swoje Ciało”. Podczas warsztatów biologicznych uczniowie mogli zgłębić tajniki anatomii człowieka poprzez pomiar ciśnienia krwi i tętna, pomiar ostrości wzroku za pomocą tablicy optometrycznej, określenie wskaźnika BMI. Doświadczalnie mogli przekonać się o istnieniu w oku plamki ślepej oraz sprawdzić za pomocą specjalnych tablic czy nie są daltonistami. Na koniec wzięli udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy poprowadzonych przez ratownika medycznego, wykładowcę Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych mgr Arkadiusza Lecha.

On Wednesday, the students took part in classes: "I know my body." During the classes, they could have blood pressure and pulse taken as well as their eyes tested. There was a chance to check if you are colour- blind. At the end of the workshop, there was a first- aid show presented by the lifeguard and also the lecturer of the Higher School of Economics, Law and Medical Sciences.

bio01bio02

Więcej…

Festiwal Nauk Ścisłych - dzień z fizyką

Festival of Science - a day with physics

Motywem przewodnim dnia w trakcie wykładów były normy w salach lekcyjnych i pomiar fizycznych parametrów środowiska.
Uczniowie najpierw słuchali krótkiego wykładu wprowadzającego do norm gdzie dowiedzieli się jakie normy powinny spełniać pomieszczenia do nauki.
Kolejnym tematem było przedstawienie przyrządów do pomiaru parametrów środowiska:
- Pirometr
- Miernik zawartość CO2
- Miernik poziomu hałasu
- Miernik poziomu oświetlenia
- Miernik wilgotności względnej powietrza
Ostatnia część to warsztaty gdzie uczniowie sami mogli dokonywać pomiaru za pomocą tych przyrządów i sprawdzać czy wyniki mieszczą się w zadanych normach.

Ponadto, w trakcie przerw wykonywaliśmy proste i zabawne doświadczenia pod opieką naszych kolegów: Filipa, Kuby i Przemka, którzy w przystępny sposób podawali naukowe wyjaśnienia zjawisk.
Poznaliśmy zasadę działania elektromagnesu.
„Poczuliśmy” zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Przekonaliśmy się, co może statyczny ładunek elektryczny („fruwający metal, skaczące papierowe ludziki”).
Zaobserwowaliśmy wpływ prędkości strumienia powietrza na wytwarzane przezeń ciśnienie („papierowa zapadnia”).
Poznaliśmy działanie dźwigni jednostronnej próbując złamać wykałaczkę („słabeusz”).
Zrozumieliśmy zjawisko rezonansu. Zrobiliśmy „dzwon z łyżki”, „gumkową gitarę” i sprawdziliśmy jaki wpływ ma pudło rezonansowe na głośność dźwięku.
Sprawdziliśmy wytrzymałość kartki papieru.

The leitmotif of the day during lectures were standards in the classrooms and measuring the parameters of physical environment.
The students first listened to a brief introductory lecture about standards, on which they learned what standards should be met by the study rooms.
Another topic was to present instruments for measuring environmental parameters:
- A pyrometer
- CO2 content meter
- Noise level meter
- Lighting level meter
- Relative air humidity meter
The last part was a workshop where the students themselves could measure the standards using these instruments and check whether the results meet the given standards.

In addition, during the breaks, we performed simple and fun experiences under the care of our schoolmates: Filip, Kuba and Przemek, who gave an understandable explanation of some phenomena in an accessible way.
We got to know the principle of electromagnet operation.
"We experienced" the phenomenon of electromagnetic induction.
We saw what a static electric charge can be ("flying metal, leaping paper people").
We observed the influence of the speed of the air stream on its pressure ("paper trap").
We got to know the operation of the one-sided lever trying to break the toothpick ("weakling").
We understood the phenomenon of resonance. We made a "bell with a spoon", a "rubber guitar" and we checked how the resonance box affects the volume of the sound.
We checked the strength of the paper sheet.

fiz01fiz02

Więcej…

Strona 9 z 75